Hinnasto

Laite Hinta / vrk Hinta / vko Ehdot / Huom
 
Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%
 
Nostohaarukat 10.00 50.00  
Kauha 80 cm 10.00 50.00  
Kauha 130 cm 10.00 50.00  
Kärkikippaava kauha XL 180 cm 30.00 150.00  
Tasauskauha 165 cm 20.00 100.00  
Keräävä ruohonleikkuri 120 cm 50.00 250.00  
Nostopuomi, nostokorkeus 5 m -   Vain kuljettajan kanssa
Jyrä 800 kg 30.00 150.00 Ehdot sovittava
Halkopuristin 7 tn, halkopituus 60 - 120 cm -   Vain kuljettajan kanssa
Puskulevy 200 cm 30.00 150.00  
Repijä 20.00 100.00  
Kuljetuslavetti, kantavuus 2700 kg 100.00 - Lava 3.7 m ja leveys 170 cm. 3-akseliteli
Avant 640 120.00 700.00  
Avant 640 kuljettajan kanssa 70.00 / tunti    
 
Kaluston kuljetukset eivät sisälly vuokraan.

Koneen kuljetuksen minimiveloitus 75.00 € lähialueelle (alle 25km), jonka jälkeen lisätään 1.00 € / km. Kone Avant 640 toimitetaan vain kuljetettuna.

Muun kaluston ja lisälaitteiden osalta kuljetushinnat sovittava erikseen.

Lisälaitteita voi kuljettaa myös itse asianmukaisella kuljetuskalustolla ja asianmukaisella tavalla (painorajat, lastaus, kuorman sidonta).Vuokrasopimus

» Tallenna, tulosta ja täytä omat tietosi sopimukseen valmiiksi (pdf)


Vuokraus- ja sopimusehdot

» Tallenna ja/tai lataa vuokraehdot (pdf)PilottiKaivuun vuokrausehdot1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä "vuokralleantaja") ja vuokralleottajan (jäljempänä "vuokralleottaja") välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.


2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on 1 vrk (= perusvuokra).


3. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokralleottajan sopima kalusto sellaisenaan ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai henkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.


4. Kaluston luovuttaminen

Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu.


5. Vuokrakaluston käyttö

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokralleottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa sovitussa kohteessa, joka on tässä sopimuksessa määritelty ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.


6. Vuokrauskaluston palautus

Vuokralleottajan tulee luovuttaa vuokrakalusto vuokralleantajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Luovutuspaikasta ja palautuskuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti täyttämällä tämän sopimuksen ko. kohta. Vuokrakalusto luovutetaan vuokraajalle polttoainetankki täynnä. Se on myös palautettava polttoainetankki täynnä.


7. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottajan on todistettava henkilöllisyytensä. Vuokralleottaja antaa luvan luottotietojen kysymiseen.

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle myös kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö palauttaa kaluston vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli vuokralleantajan luovuttaessa sen vuokralleottajan käyttöön, vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin vuokralleantaja.

Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä vuokrallentaja ole niistä vastuussa.

Mikäli vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, vuokralleottaja vastaa siitä vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa vuokralleottajaa kaikista vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikkeuksellisista luonnonvoimista aiheudu vahinkoa kalustolle. Vuokralleantaja ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrksyn (tuuli, jonka keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa), tulvan, rankkasateen tai salaman aiheuttamista vahingoista kalustolle.


8. Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta eikä vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.


9. Vakuutukset

Kalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan vuokralleottajan tulee itse huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta.

Vuokrattaessa kone kuljettajan kanssa on yrityksellä Liikenne-, Palo-, Varkaus-, Kuljetus ja Vastuuvakuutus.


10. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset.


11. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetus-välineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.


12. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.


13. Riitaisuudet

Vuokralleottajan ollessa elinkeinonharjoittaja vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai osapuolten niin halutessa ns. Välimiesmenettelyä käyttäen. Vuokralleottajan ollessa yksityishenkilö riidat ratkaistaan kuluttajavalituslauta-kunnassa tai vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, lasketaan yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko. Jos vuokralleottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokranmaksamisesta. Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen Nro 3/ 26.1.1998 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa rekisteröidä erilliselle sulkulistalle sekä ilmoittaa muille Teknisen Kaupan Liiton konevuokraamoille seuraavat tiedot: vuokraavan henkilön nimi ja henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä, vuokrauksen kohde, tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina vaihtoehtoina:

a) vuokrauksen kohdetta ei palautettu,
b) vuokra kokonaan maksamatta,
c) loppuvuokra maksamatta,
d) vuokraaja kieltäytynyt muusta syystä vuokrauksesta

Rekisteröidyllä on oikeus saada sulkulistalle merkintä siitä, että vuokrasaatava on riitautettu.


Veloitusperusteet:

Vuokra peritään kaikilta päiviltä 7 pv/viikko edellyttäen max 8 tunnin pituisia työpäiviä. Mikäli kone työskentelee kahdessa tai kolmessa työvuorossa, on vuokralleottajalla oikeus niin halutessaan valita laskutusperusteeksi tuntihinta, joka luetaan koneen tuntimittarista vuokrauksen alkaessa ja vuokrauksen loputtua tai mikäli vuokrausaika on hyvin pitkä esim. 1 kk (=30 vrk) tai pidempi, voi vuokralleottaja sopia vuokraperusteeksi kuukausivuokran. Perusvuokra = ensimmäisen päivän vuokra. Seuraavat päivät laskutetaan 30:teen vuokrapäivään saakka päivävuokrien mukaan, ellei konetta tilattaessa tai luovutettaessa ilmoiteta vuokra-ajaksi kuukautta tai sitä pitempää ajanjaksoa, jolloin kuukausivuokra voidaan huomioida alusta alkaen. Normaalisti kuukausi vuokrahinnoitteluun siirrytään ensimmäisen 30 päivän jälkeen.

Pesu- ja puhdistusveloitus: Mikäli kone palautetaan likaisena ja vuokralleantaja joutuu pesemään sen, pesutyöstä veloitetaan asiakasta 50€ + alv 24 % , (kts kohta 6).

Laskutus kaluston palautuksen ja tarkastuksen jälkeen.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Maksuehto: 10 pv netto.